Filosoofiaolümpiaadi väitlusvoor


Jaatus

Eitus

Esimene voor

4 min

Väite täpsustamine, mõistete defineerimine, argumentatsioon sedastatud põhiseisukoha kasuks

1 min

Mõisteid ja seisukohti täpsustav ristküsitlus

Teine voor

3 min

Vastuargumendid ja kriitika

1 min

Kritiseeriv ja ebakõlasid paljastav ristküsitlus

Kolmas voor

2 min

Kokkuvõte argumentatsiooni käigust

Hindamiskriteeriumid

SEDASTUS: Väide seletati adekvaatselt lahti, olulised mõisted defineeriti, argumendid põhiseisukoha kasuks olid asjakohased ja tasakaalustatud

5 punkti

KRIITIKA: Vastase argumente analüüsiti ja kritiseeriti, toodi välja olulised puudujäägid vastase argumentatsioonis, kokkuvõte argumentatsioonist oli intellektuaalselt aus

3 punkti

LOOGIKA: Argumentatsioon moodustas loogilise terviku, termineid kasutati järjekindlalt ja motiveeritult

1 punkt

RETOORIKA: Eneseväljendus oli hea, jutt oli ladus, jälgitav ning väitleja kõnetas oponenti ja publikut

1 punkt

Reeglite rikkumisega võidetud eelised karistatakse miinuspunktidega.

Väitluskella formaadi harjutamiseks leiad https://infoaed.ee/taimer/.

Filosoofilise väitluse eripärad

Tüüpilised vead

Protsessi osad

Ettevalmistus

Sedastus

Suhtlus

Kokkuvõte

Vaata ka


Formaat on kujundatud, võttes aluseks Lincoln-Douglase väärtusväitluse üldpõhimõtteid, esialgne versioon koostati koostöös Eesti Väitlusseltsiga. Märkused, küsimused ja ettepanekud aadressil tramm@infoaed.ee või filosoofiaolümpiaadi kanalites.